Autorinė ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus ugdymo programa bei nuosekliai taikomi ugdymo metodai mūsų darželyje padeda vaikams augti, tobulėti ir siekti įveikiamų tikslų.

Tikime, kad ikimokyklinis ugdymas yra be galo svarbus etapas vaiko ir šeimos gyvenime, tad ugdome vaikus vadovaudamiesi humanistinės pedagogikos idėjomis.

Nuolatinis dialogas su vaiku ir šeima yra mūsų veiklos pagrindas. Ugdymo procese pedagogai vadovaujasi abipusio supratimo, pasitikėjimo, kūrybiškumo, laisvo pasirinkimo, pažinimo džiaugsmo principais.

Taikomi ugdymo metodai:

Naratyvinis žaidimas

Žaidimo ir mokymosi sąsaja yra nepaprastai svarbi vaikų raidai. Žaidimu paremtas mokymasis susijęs su vaiko kognityvinių gebėjimų bei emocinės raidos vystymusi, leidžiantis vaikams būti ne tik laimingiems, bet ir išlaisvinti jų kūrybines galias.

Diskusija

Pasitelkiant pasakas, pasakojimus vaikai skatinami ieškoti atsakymų į jiems kylančius klausimus. Ugdymosi procese vaikai mokomi raiškiai ir aiškiai reikšti savo mintis, išklausyti kalbantį, atskleisti savo jausmus, reflektuoti, apibendrinti.

Eksperimentavimas

Tyrinėjimų bei eksperimentavimo dėka vaikai lavina savo pojūčius: regėjimą, lytėjimą, klausą, lavėja akies – rankos koordinacija, išmoksta ilgiau išlaikyti dėmesį, ugdosi sumanumą, lavina reakciją, kaupia patirtį, diskutuoja, samprotauja, stiprina savo kritinį mąstymą, išmoksta spręsti problemas, ima geriau suvokti juos supantį pasaulį.

Stebėjimas

Vaikams nuolat kuriamos įvairios aplinkos, kurių metu jie galėtų stebėti ir suprasti gamtoje, aplinkoje vykstančius procesus. Gebėtų pajusti žmonių, daiktų, reiškinių sąryšį, vieningumą.

Skaitymas

Knygos ugdo vaikų empatiją, padeda geriau suprasti aplinkinių žmonių mintis, jų elgesį ir tai lemiančias priežastis. Pedagogų skaitomos knygos padeda plėsti vaikų šnekamosios kalbos žodyną, lavina atmintį, pasakojimo ir atpasakojimo įgūdžius.

Kritinis mąstymas

Kritinio mąstymo ugdymas yra neatsiejama dienos dalis. Vaikai mokosi vertinti procesus, reiškinius ar aplinką, nustatyti ir analizuoti įvairias perspektyvas ir pasaulėžiūrą remiantis faktais ir patikrinta informacija, ugdosi gebėjimą mąstyti aiškiai ir racionaliai, atrasti ir suprasti ryšius taip idėjų, sujungti jas.

Ikimokyklinio ugdymo turinys:

Emocinio intelekto lavinimas

Kasdienėje veikloje ugdome penkias emocinio intelekto sritis: savivoką (savo jausmų pažinimą); savireguliaciją (gebėjimą valdyti emocijas); motyvaciją (savo pomėgių panaudojimą), empatiją (susitapatinimą į kitų emocijomis), visuomeninius įgūdžius (tinkamą bendravimą).

Socialiniai įgūdžiai

Stipriname vaikų gebėjimą geranoriškai, konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su draugais, pedagogais. Darželyje kuriama socialinė aplinka ir taikomi ugdymo metodai skatina efektyviai ugdytis vaikų gebėjimams emocijų raiškai, savistabai, saugiam elgesiui aplinkoje, saugant save ir kitus.

Pažinimo kompetencija

Visas veiklas darželyje organizuojame siekdami sužadindami vaikų motyvaciją. Naudojami patirtinio mokymo ir mokymosi metodai – eksperimentai, tyrinėjimai, kūrybinės užduotys, informacijos paieška ir atranka, aplinkos tyrinėjimas naudojantis pojūčiais.

Komunikacijos įgūdžiai

Tai kalbos suvokimas, minčių raiška ir sklandus kalbėjimas. Stipriname vaikų gebėjimus susikaupti, išgirsti, išklausyti draugą, pedagogą, skatiname ugdytis saviraiškos gebėjimus.

Ugdomos kompetencijos

  • Bendradarbiavimo
  • Socialinė
  • Pažinimo
  • Gamtamokslinio raštingumo
  • Technologinio raštingumo
  • Pilietiškumo
  • Sveikatos saugojimo
  • Komunikacinė
  • Meninės raiškos

Vaiko raidos vertinimas

Vaiko pažangos vertinimas mūsų darželyje yra nuoseklus veiksmas. Pedagogai vadovaujantis ikimokyklinio ugdymo programos kompetencijų aprašu, ilgalaikiu vaiko stebėjimu bei informacijos kaupimu remiantis vaiko įsitraukimu, veiklų rezultatais – formuoja individualų vaiko vertinimo aprašą, kuris padeda pedagogams ir tėvams nuosekliai stebėti vaiko augimo ir progreso procesą bei tolimesnius žingsnius tęstinumui užtikrinti.

null

Apie mus

null

Papildomos veiklos

null

Kontaktai