Ugdome vaikus vadovaudamiesi humanistinės pedagogikos idėjomis.

Nuolatinis dialogas su vaiku yra visko pagrindas. Ugdymo procese vadovaujamasi abipusio supratimo, pasitikėjimo, kūrybingos kantrybės, laisvo pasirinkimo, pažinimo džiaugsmo ir meilės principais.

Ugdymo turinį sudaro:

Emocinio intelekto ugdymas

Ugdome penkias emocinio intelekto sritis: savivoką (savo jausmų pažinimas), savireguliaciją (gebėjimą valdyti emocijas), motyvaciją (savo pomėgių panaudojimą), empatiją (įsijautimą į kitų emocijas), visuomeninius įgūdžius (tinkamą bendravimą).

Socialinės kompetencijos ugdymas

Stipriname gebėjimą geranoriškai, konstruktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su draugais, pedagogais. Ugdome gebėjimą kontroliuoti savo emocijas, elgesį, saugoti save ir kitus, puoselėti gėrį.

Pažinimo kompetencijos ugdymas

Tai tyrinėjimas, informacijos apdorojimas – jutimai, mąstymas, vaizduotė. Naudojami patyrimo mokymo ir mokymosi metodai – eksperimentai, tyrinėjimai, kūrybinės užduotys, informacijos ieškojimas aplinkoje, aplinkos tyrinėjimas pojūčiais.

Komunikacijos kompetencijos ugdymas

Tai kalbos suvokimas ir kalbėjimas. Stipriname gebėjimą susikaupti, išgirsti, išklausyti draugą, pedagogą; mokytis išreikšti save. Mokomės užsienio kalbų per žaidimą ir aplinkos pažinimą.

Ugdymo procese taikomi metodai bei priemonės:

Žaidimas

Pats geriausias būdas lavinti vaiko emocinį intelektą. Lavinimas vyksta vaikui to nejaučiant. Sudaromos galimybės vaikams rinktis įdomią ir prasmingą veiklą.

Pokalbiai

Vaikai skatinami kalbėti, atsakyti į klausimus, apibūdinti savo veiklą, jausmus.

Eksperimentavimas

Kuriama aplinka ir taikomi įvairūs dėmesio atkreipimo būdai, kurie skatina vaiką veiklai: eksperimentuoti, daryti atradimus, atrasti įvairių pasaulio pažinimo būdų.

Stebėjimas

Kuriamos sąlygos vaikui stebėti ir suprasti aplinkinį pasaulį, pajusti žmonių, daiktų, reiškinių sąryšį, vieningumą.

Interpretacija

Skatinama vaiko saviraiška, padedama jam atsiskleisti, „pabėgti“ nuo tikrovės apribojimų, susitapatinti su personažu, vaidinti išgalvotas įvairias situacijas.

Probleminis mąstymas

Vaikai mokomi atsirinkti, rūšiuoti daiktus, pagal vieną ar kelis požymius, sutarti su kitais, priimti teisingus sprendimus.

Vaikų ugdymas Darželyje Vilniuje

Papildomas ugdymas

Vaikučiai be kasdienių veiklų papildomai nemokamai lanko muzikos, sporto, tapybos, anglų, rusų kalbų užsiėmimus, kuriuos veda atvykstantys specialistai.

Vaiko raidos vertinimas

Kompetencijos įvertinimas grindžiamas ilgalaikiu vaiko stebėjimu ir informacijos iš įvairių šaltinių kaupimu. Vertinami konkretaus vaiko pasiekimai ir jo daroma pažanga.

Papildomas ugdymas darželyje
Apie mus - privatus darželis Vilniuje

Apie mus

null

Papildomos veiklos

null

Kontaktai